سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات در گفت‌وگو با میزان:جلسه رسیدگی به پرونده روزنامه خورشید و سایت بولتن نیوز صبح امروز در دادگاه مطبوعات برگزار شد.

رسیدگی به پرونده روزنامه «خورشید» و سایت «بولتن نیوز» به آینده موکول شد

* سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات در گفت‌وگو با میزان:جلسه رسیدگی به پرونده روزنامه خورشید و سایت بولتن نیوز صبح امروز در دادگاه مطبوعات برگزار شد.

*وی ادامه داد: در مورد روزنامه خورشید از آنجایی که هیئت منصفه مطبوعات به دلیل بیماری یکی از اعضا به حد نصاب نرسید، بنابراین رسیدگی به این پرونده به آینده موکول شد.

*کسائیان در ارتباط با سایت بولتن نیوز تصریح کرد: به دلیل عدم حضور و اطلاع متهم از روز دادگاه، رسیدگی به این پرونده به آینده موکول شد، چرا که پس از مطالعه پرونده مشخص شد که احضاریه دادگاه به آدرس قبلی متهم ارسال شده و متهم از زمان دادگاه اطلاعی نداشته است.