همیشه به هنرمندان توصیه کرده‌ایم که بخاطر یک لحظه غفلت و لغزش، هویت و جایگاهشان را به حراج نگذارند.

حسین نوش آبادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت:

* این خبر تاسف بار را شنیدم و این قبیل اخبار هم جای تاسف و هم جای نگرانی دارد.

* بارها گفته‌ایم هنرمندان ما هرچه دارند از حمایت مردم دارند، مراقب رفتارهایشان باشند و منزلت و جایگاهشان را حفظ کنند.

* همیشه به هنرمندان توصیه کرده‌ایم که بخاطر یک لحظه غفلت و لغزش، هویت و جایگاهشان را به حراج نگذارند.

* البته اکثر هنرمندان ما متعهد و پایبند به اصول هستند و حداقل هایی از آنها هم که بر اثر قرار گرفتن در شرایط خاص دچار غفلت و لغزش می شوند باید سعی کنند تا تلاش هایی که خودشان و جامعه در قبال آنها کرده است به هدر نرود.