با کسانی که مقررات و قوانین را رعایت نکنند و به شئونات اسلامی وقعی ننهند؛ برخورد می‌شود و تذکرات جدی داده خواهد شد.

عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه همایش فرماندهان نیروی انتظامی گفت:

* گشت امنیت اخلاقی نامحسوس اینگونه که مطرح شد، نبوده است بلکه بنا بر این بوده که در جهت تقویت نیروهای آماده و استراحتی در ساعت استراحت بیشتر استفاده شود تا در حوزه‌های اخاذی، سرقت و درگیری از این نیرو‌ها بهره ببریم، اما این مسئله بیشتر به سمت عفاف و حجاب رفت. البته با کسانی که مقررات و قوانین را رعایت نکنند و به شئونات اسلامی وقعی ننهند؛ برخورد می‌شود و تذکرات جدی داده خواهد شد.

* به دلیل اینکه این طرح بین بخشی است و همه بخش‌ها در رابطه با آن مسئولیت دارند و این مسئله که نیروی انتظامی فقط در خیابان و حوزه‌های عمومی وظیفه برقراری امنیت را برعهده دارد به منظور اثرگذاری بیشتر این طرح باید در شورای امنیت مطرح شود تا با حضور همه نیرو‌ها در حوزه اجتماعی به بحث گذاشته و طرح پخته‌تری اجرا شود.