آیت الله هاشمی در گفتگویی نسبت به دیدار فائزه هاشمی و برخی از اعضای بهائیت واکنش نشان داد و آن را اشتباه خواند

درپی انتشارخبردیدارفایزه هاشمی باچندنفرازعناصرفرقه ضاله بهاییت ، روزنامه جمهوری اسلامی درگفتگویی باآیت الله هاشمی رفسنجانی نظرایشان رادرابن زمینه پرسید.

به گزارش مثلث آنلاین، آیت الله هاشمی رفسنجانی گفتندفایزه اشتباه بدی کرده وبایدآن راتصحیح وجبران کند.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزودفرقه ضاله بهاییت یک فرقه استعمار ساخته ومنحرف است که همیشه باهمین انحراف شناخته شده وماهمیشه ازاین فرقه تبری جسته ومیجوییم