محمدقسیم عثمانی در حالی گفت که تصمیمی برای سخنگو شدن در هیات رئیسه مجلس ندارد که پیش تر از علاقه خود برای تصدی این سمت خبر داده بود و ظاهرا حالا تصمیم دیگری دارد.

محمدقسیم عثمانی در حالی گفت که تصمیمی برای سخنگو شدن در هیات رئیسه مجلس ندارد که پیش تر از علاقه خود برای تصدی این سمت خبر داده بود و ظاهرا حالا تصمیم دیگری دارد.

تنها نماینده اهل سنت عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد که هنوز درباره سخنگویی در جلسات هیات رئیسه بحثی نشده است. اما هیات رئیسه عصر امروز جلسه دارد و ممکن است در این جلسه سخنگو انتخاب شود.