دوره مسئولیت 6 عضو شورای نگهبان در آینده‌ای نزدیک به پایان می‌رسد.

* دوره مسئولیت 6 عضو شورای نگهبان در آینده‌ای نزدیک به پایان می‌رسد.

* دوره مسئولیت سه عضو فقهای شورای نگهبان شامل آیت الله جنتی، آیت الله مدرس یزدی و آیت الله شب‌زنده‌دار به زودی و در اوایل تیرماه به پایان می رسد که طبق قانون اساسی رهبر معظم انقلاب باید احکام جدید صادر کنند.
* همچنین دوره مسئولیت سه نفر از حقوقدان شورای نگهبان شامل ره‌پیک، علیزاده و سلیمی رو به اتمام است که پس از اتمام مسئولیت‌شان، رئیس قوه قضاییه باید حقوقدانان مورد نظر خود را برای عضویت در شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.