محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان به عنوان رییس کمیسیون اقتصادی مجلس انتخاب شد.

محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان به عنوان رییس کمیسیون اقتصادی مجلس انتخاب شد.

در جلسه عصر یکشنبه کمیسیون اقتصادی، محمدرضا پورابراهیمی به عنوان رییس، سیدناصر موسوی لارگانی ،سیدفرید موسوی به عنوان نواب رییس اول و دوم، حسینی شاهرودی، علی اسماعیلی به عنوان دبیر اول و دوم و کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، انتخاب شدند.