انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون امور شوراها و امور داخلی کشور در #مجلس شورای اسلامی عصر امروز برگزار شد.

انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون امور شوراها و امور داخلی کشور در #مجلس شورای اسلامی عصر امروز برگزار شد.

بر این اساس، محمدجواد کولیوند نماینده کرج رئیس کمیسیون امور شوراهای مجلس شد.

همچنین پروانه مافی و حمیدرضا کاظمی به عنوان نواب اول و دوم هیأت رئیسه کمیسیون شوراها انتخاب شدند.

حسین مقصودی نیز سخنگوی کمیسیون شورای شدند.