نخستین نشست کمیسیون صنایع و معادن #مجلس شورای اسلامی عصر امروز برگزار شد که بر این اساس عزیز اکبریان با کسب 13 رای از آرای ماخوذه رئیس این کمیسیون شد.

نخستین نشست کمیسیون صنایع و معادن #مجلس شورای اسلامی عصر امروز برگزار شد که بر این اساس عزیز اکبریان با کسب 13 رای از آرای ماخوذه رئیس این کمیسیون شد.

همچنین داریوش اسماعیلی با کسب 14 رای و فریدون احمدی با 9 رای به ترتیب نواب اول و دوم شدند.

به گزارش فارس،‌علی سبحانی‌فر نیز به کاندیدای ریاست برای ریاست این کمیسیون بود که حداکثر آراء را به دست نیاورد.