این نوع برخورد ناشی از حقوقدان بودن رئیس جمهور است.

معاون حقوقی رئیس جمهور به خبرنگار فارس گفت: