مجلس شورای اسلامی به وزیر آموزش و پرورش رای اعتماد داد.

مجلس شورای اسلامی به وزیر آموزش و پرورش رای اعتماد داد.
مجلس شورای اسلامی از صبح امروز طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش را دردستور کار داشت که در نهایت فانی توانست از مجلس رای اعتماد بگیرد.