سردار فضلی معتقد است امروز موشک‌های ما مرزهای امنیتی کشور را فراتر برده است

سردار فضلی جانشین فرمانده بسیج مستضعفین گفته: