گزارش تکمیلی در رد اعتراضات متهم است و پرونده در اختیار قاضی دادگاه قرار گرفته و در شرف صدور حکم است.

مصطفی ترک‌همدانی وکیل‌مدافع تعدادی از کارگران شاکی در پرونده تامین اجتماعی از رد اعتراض سعید مرتضوی به برخی از بندهای گزارش کارشناسی پرونده تامین اجتماعی خبر داد.

* برای پیگیری پرونده به شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت مراجعه کردم. کارشناس رسمی پرونده گزارش تکمیلی سوم را درباره موارد مورد اعتراض مرتضوی به دادگاه ارایه کرده بود که به من ابلاغ شد.

* گزارش تکمیلی در رد اعتراضات متهم است و پرونده در اختیار قاضی دادگاه قرار گرفته و در شرف صدور حکم است.