​صبح امروز نشست مشترک و امضای تفاهم نامه ایران و ویتنام میان روسای جمهور ایران و ویتنام در هانوی ویتنام برگزار شد

نشست مشترک و امضای تفاهم نامه ایران و ویتنام

نشست مشترک و امضای تفاهم نامه ایران و ویتنام

نشست مشترک و امضای تفاهم نامه ایران و ویتنام

نشست مشترک و امضای تفاهم نامه ایران و ویتنام

نشست مشترک و امضای تفاهم نامه ایران و ویتنام

نشست مشترک و امضای تفاهم نامه ایران و ویتنام

نشست مشترک و امضای تفاهم نامه ایران و ویتنام

نشست مشترک و امضای تفاهم نامه ایران و ویتنام

نشست مشترک و امضای تفاهم نامه ایران و ویتنام

نشست مشترک و امضای تفاهم نامه ایران و ویتنام

نشست مشترک و امضای تفاهم نامه ایران و ویتنام

نشست مشترک و امضای تفاهم نامه ایران و ویتنام

نشست مشترک و امضای تفاهم نامه ایران و ویتنام

نشست مشترک و امضای تفاهم نامه ایران و ویتنام