مورد مهمتر برای ایران حضور هرساله نوکیشان مسلمان شده از آمریکای لاتین در دانشگاه بین‌المللی ایران در شهر قم برای آموزش‌های عقیدتی است

مراکز فرهنگی که ایران در آمریکای مرکزی یا لاتین به عنوان وسیله‌ای برای توسعه ایدئولوژی اسلامی در حیات خلوت آمریکا هستند

مورد مهمتر برای ایران حضور هرساله نوکیشان مسلمان شده از آمریکای لاتین در دانشگاه بین‌المللی ایران در شهر قم برای آموزش‌های عقیدتی است
ایران در سه سال گذشته یک مرکز فرهنگی شیعه و یک مسجد را در هاوانا، پایتخت کوبا ایجاد کرده که فعالانه در حال جذب کوبایی‌ها هستند
نکته مهم این است که ایران در کوبای کمونیست که تبلیغ مذهبی ممنوع است به چنین موفقیتی دست یافته است