مدعیان اصلاح طلبی کی #اعتبار پیدا می کنند ؟ آن روزی که توانستند نسبت به به گفتار و رفتار خود #مسئولیت_پذیر باشند.

مدعیان اصلاح طلبی کی #اعتبار پیدا می کنند ؟ آن روزی که توانستند نسبت به به گفتار و رفتار خود #مسئولیت_پذیر باشند. تا دیروز مجنون وار برای #لیبرال _دموکراسی سینه چاک می زنند و در صفحات اول رسانه های خود برای پیروزی هیلاری #کلینتون غش و ضعف می رفتند _ و طبیعتا باید پاسخگوی سرشکستگی فرا انتخاباتی تمدن #کدخدا باشند _ اما فرار به جلو می کنند و به بومی سازی ترامپ می پردازند! به این جماعت که مانند کبک سر به زیر برف کرده اند و برای رد گم کنی ، زوزه می کشند باید گفت ؛ نه عزیز من! #ترامپ هم مال شماست و صورت حساب افتضاحات هر دو سر رسوایی دموکراسی آمریکایی را باید شما شیدائیان بپردازید. از طرف دیگر دموکرات ها در حالی که نامزد آنها 150 هزار رای بیشتر آورده ، تا این حد شعور را داشتند که به فرد پیروز تبریک بگویند ؛ شما که با 11 میلیون رای کمتر، #آشوب بر پا کردید و آمریکا و اسرائیل را به طمع انداختید. البته راز این تقلای پس از سرخوردگی روشن است. خیال می کنید بازی با ترامپ لا اقل برای چند هفته شما را از پاسخگویی به مطالبات مردم می رهاند و سرگرمی درست می کند؛ شاید هم توانستید تولید مجادله و سرگرمی در داخل ایران را برای دولت جدید آمریکا و نومحافظه کاران #فاکتور کنید... مانند همو که گفت ما ندیم شماییم نه ندیم بادنجان! کلینتون #دروغگو نشد، ترامپ #دیوانه!