کاوش های باستان شناسی با همکاری باستان شناسان آلمانی در تپه تاریخی "ریوی" منجر به کشف شواهدی مبنی بر وجود بقایای یک شهر تاریخی مربوط به دوران هخامنشی و ساسانی در این منطقه شده است. تپه تاریخی ریوی واقع در سه کیلومتری غرب شهر آشخانه در خراسان شمالی واقع شده است