هر فردی می خواهد در کشور فعالیت اقتصادی کند باید پروانه و مجوز داشته باشد. نباید عده ای بی شناسنامه، عرصه را بر شناسنامه دارها تنگ کنند.

جهانگیری معاون اول رییس جمهوری گفت:

*امروز تعداد کشورهایی که تورم دو رقمی داشته باشند به اندازه انگشتان یک دست نیست. باید به دنبال ثبات اقتصادی در کشور باشیم و مهمترین چالش پیش روی امروز کشور اشتغال است که این چالش با شعار حل شدنی نیست و راهکار آن روشن است.

*مهمترین سیاست هایی که می توان کشور را با آن پیش برد سیاست های اقتصاد مقاومتی است اگرچه به ناحق بر زبان ها افتاده که مجری این سیاست ها تنها دولت است و از این حربه با نگاه سیاسی برخورد می کنند ولی شاه بیت سیاست اقتصاد مقاومتی استفاده از تمام ظرفیت ها برای توسعه کشور است.

*هر فردی می خواهد در کشور فعالیت اقتصادی کند باید پروانه و مجوز داشته باشد. نباید عده ای بی شناسنامه، عرصه را بر شناسنامه دارها تنگ کنند.

* تولید کنندگان حق ندارند کالای بی کیفیت را به نام تولید داخلی بفروشند.