فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت:تنها گوشه ای از توانمندیها و قابلیت های دفاعی و رزمی نیروی زمینی رسانه ای و منتشر خواهد شد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت:تنها گوشه ای از توانمندیها و قابلیت های دفاعی و رزمی نیروی زمینی رسانه ای و منتشر خواهد شد.

* یکی از مراحل رزمایش، شوک غافلگیرکننده با اجرای پدافند در ساحل با حجم آتش انبوه و اجرای کمین و سدهای جاده ای بوده و قابلیت سلاح های جدید ابتکاری ساخت جهاد خود کفایی نیز به نمایش گذاشته می شود.

* در این رزمایش تاکتیک های ابتکاری و نوین رزمی از جمله زمین مسلح هوشمند بکار گرفته می شود تا حداکثر غافلگیری و تلفات انسانی و تجهیزاتی را به دشمن تحمیل نماید.