در این تصویر حسن روحانی در کنار محسن، مهدی و یاسر هاشمی دیده می شود.

در این تصویر حسن روحانی در کنار محسن، مهدی و یاسر هاشمی دیده می شود.