محسن هاشمی گفته است که حدود ساعت ۸ و چهل دقیقه جماران را به قصد دفترم در دانشگاه آزاد ترک کردم .

مثلث آنلاین: محسن هاشمی گفته است که حدود ساعت ۸ و چهل دقیقه جماران را به قصد دفترم در دانشگاه آزاد ترک کردم و ایشان هم سرحال و بشاش بودند و در موضوع پاسخ تخریب‌ها هم گفتند که عجله نکنید تا بشود در فضای آرام‌تری پرونده مهدی را پیگیری کرد.