اولین نماز جمعه تهران به امامت مرحوم آیت الله سید محمود طالقانی در دانشگاه تهران برگزار شد.

در روز جمعه، پنجمین روز از مرداد ماه 1358، اولین نماز جمعه تهران به امامت مرحوم آیت الله سید محمود طالقانی در دانشگاه تهران برگزار شد.