اعضای اصلی دفتر تحکیم وحدت در انتخابات سال جاری این اتحادیه ،مشخص شدند.

اعضای اصلی دفتر تحکیم وحدت در انتخابات سال جاری این اتحادیه ،مشخص شدند.

میثم یعقوبی (دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین)، محمدحسین قائد شرف (صنعتی امیرکبیر)، علی گنجی(شهید بهشتی) ،زهرا پیران(الزهرا)،‌ حسن صادق‌مقدسی(صنعتی ارومیه)، ماهره عزیزی(شهید بهشتی) و فاطمه پیران(الزهرا)به عنوان اعضای اصلی تعیین شدند.

همچنین مهدی فاطمی ابهری(علم و صنعت)، زینب‌السادات حسین(امیرکبیر) و عاطفه محب(شهید بهشتی) نیز به عنوان اعضای علی‌البدل معرفی شدند.