حسن روحانی در دومین مرحله از سفر به استان تهران وارد اسلامشهر شد.

حسن روحانی رییس جمهوری و هیات همراه در دومین مرحله از سفر به استان تهران صبح پنجشنبه در میان استقبال گسترده و پر شور مردم شهرستان های جنوب غرب استان تهران وارد اسلامشهر شد.