مجمع عمومی خانه احزاب ایران صبح امروز در وزارت کشور آغاز به کار کرد.

مجمع عمومی خانه احزاب ایران صبح امروز در وزارت کشور و با حضور تعداد کمی از نمایندگان احزاب و تشکل های سیاسی کشور آغاز به کار کرد.

در حالی که قرار بود این مجمع از ساعت 8:15 دقیقه آغاز به کار کند و خبرنگاران نیز طبق این برنامه از ساعت 8 صبح در وزارت کشور حضور داشتند، این جلسه با یک ساعت تأخیر آغاز به کار کرد.

کواکبیان رئیس هیئت رئیسه برگزاری مجمع عمومی خانه احزاب گفت: دعوتنامه برگزاری مجمع عمومی خانه احزاب برای انتخابات اعضای شورای مرکزی برای 186 حزب و تشکل های سیاسی رسمی کشور ارسال و تأییدیه آن نیز دریافت شد.

این در حالی است که برگزاری این جلسه تاکنون با حواشی زیادی همراه بوده است چرا که نمایندگان برخی از احزاب به اجرای روند قانونی خانه احزاب ایران و کمیسیون ماده 10 احزاب ایراداتی داشتند، در صورتی که برخی دیگر از منحرف شدن دستور کار جلسه با تذکرات خود اعتراض می کردند.

یادآور می شود برای برگزاری انتخابات مجمع عمومی خانه احزاب باید نصف + یک از 186 حزب و تشکل سیاسی رسمی کشور برای انتخابات حضور داشته باشند.

در حال حاضر انتخابات هیئت رئیسه این خانه و به دنبال آن انتخابات اعضای شورای مرکزی در حال برگزاری است.