تصویر زیر در اینستاگرام منتسب به طرفداران سردار سلیمانی منتشر شده است.

تصویر زیر در اینستاگرام منتسب به طرفداران سردار سلیمانی منتشر شده است.
در صفحه طرفداران سردار سلیمانی اخیر عکس های دیده نشده و یا کمتر دیده شده با کاربران اینستاگرام به اشتراک گذاشته می شود که دیدن برخی از آنها خالی از لطف نیست.