محمود احمدی نژاد همچنان در حال تکذیب وقایع زمان ریاست جمهوری خود است.

محمود احمدی نژاد همچنان در حال تکذیب وقایع زمان ریاست جمهوری خود است. کیوان وارثی در قانون این کاریکاتور را منتشر کرده است.