در این تصویر احمدی نژاد جهت ورزش در یکی از جنگلهای شمال ایران حضور یافته است.

در این تصویر احمدی نژاد جهت ورزش در یکی از جنگلهای شمال ایران حضور یافته است.