جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که به آرای طرح دوفوریتی اقدام متناسب در اجرای برجام اعتراض داشتند در جایگاه هیأت رئیسه تجمع کردند.

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که به آرای طرح دوفوریتی اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام اعتراض داشتند در جایگاه هیأت رئیسه تجمع کردند.

در حالی که مجلس تنها با 5 رأی کمتر به دوفوریت طرح برجام رأی نداد و یک فوریت آن به تصویب رسید جمعی از نمایندگان مجلس با تجمع در جایگاه هیأت رئیسه عنوان کردند که در رأی‌گیری اشکالی پیش آمده و رأی برخی از نمایندگان لحاظ نشده است. هیاهو و اعتراضات نمایندگان واکنش‌های رئیس مجلس را به دنبال داشت که گفت اگر کسی شبهه‌ای دارد باید از طریق آیین‌نامه داخلی مجلس آن را برطرف کند. جمع شدن در جایگاه هیأت رئیسه مجلس مشکلی را حل نخواهد کرد.

وی افزود: ما برای تصویب دوفوریت این طرح به 164 رأی نیاز داشتیم، اما دوفوریت طرح 159 رأی آورد. لذا 5 رأی کم داشته است. آقایانی هم هستند که می‌گویند رأی‌مان خوانده نشده در حالی که ما از نظر نظامات قانونی راه‌حلی نداریم.

رئیس مجلس با تأکید بر اینکه رأی‌گیری درباره طرح دوفوریتی برجام را تجدید نخواهد کرد، افزود: رأی‌گیری درباره طرح‌ها و لوایح در مجلس همیشه با همین دستگاه انجام می‌شود و من نمی‌توانم این رأی‌گیری را تجدید کنم.

در ادامه ضرغام صادقی و سیدشریف حسینی اعضای هیأت رئیسه مجلس اقدام به متفرق کردن نمایندگان از جایگاه هیأت رئیسه کردند.