یک نماینده موافق کلیات اجرای برجام از نمایندگان خواست کلیات این طرح را تأیید کنند و نگاهی یک‌بعدی به آن نداشته باشند.

یک نماینده موافق کلیات اجرای برجام از نمایندگان خواست کلیات این طرح را تأیید کنند و نگاهی یک‌بعدی به آن نداشته باشند.

سیدبهلول حسینی در صحبت‌های خود گفت: چرا ما باید این طرح را رد کنیم در حالی که حاصل دو سال توافق طاقت‌فرساست و زحمات زیادی برای آن کشیده شده است؟