معاون عربی و آفریقا وزارت خارجه از تشکیل کمیته‌ای در وزارت خارجه برای پیگیری سرنوشت مفقودین حادثه منا خبر داد.

معاون عربی و آفریقا وزارت خارجه از تشکیل کمیته‌ای در وزارت خارجه برای پیگیری سرنوشت مفقودین حادثه منا از جمله دو دیپلمات کشورمان فهیما و رکن‌آبادی خبر داد.

حسین امیرعبداللهیان با بیان اینکه کمیته‌ای در وزارت خارجه پیگیری سرنوشت مفقودین حادثه منااز جمله دو دیپلمات کشورمان را دنبال می‌کند، گفت: این کمیته متشکل از وزارت خارجه و سایر بخشهای ذیربط در کشور بوده و تا تعیین وضعیت قطعی یکایک مفقودین حادثه منا فعالیت خود را ادامه خواهد داد.

این دیپلمات عالیرتبه کشورمان تاکید کرد: همچنان در جست‌وجوی سرنوشت و وضعیت ٦٥ مفقود حادثه منا و از جمله دو تن از همکاران وزارت خارجه آقایان رکن‌آبادی و فهیما هستیم.

فاجعه منا دوم مهرماه همزمان با روز عید قربان حین رمی جمرات زائران، رخ داد.

بیش از چهار هزار زائر از کشورهای مختلف در این فاجعه جان خود را از دست دادند که 465 زائر ایرانی بودند.

با گذشت حدود دو هفته از این فاجعه تلخ، هنوز پیکرهای همه جان باختگان به کشور منتقل نشده است و از سرنوشت 65 قربانی همچنان اطلاعی در دست نیست؛ تاکنون پیکر 308 قربانی این فاجعه به کشور انتقال داده شده است.