با فرا رسیدن ماه محرم اینستاگرام رحمانی فضلی وزیر کشور رنگ عزا به خود گرفت.

با فرا رسیدن ماه محرم اینستاگرام رحمانی فضلی وزیر کشور رنگ عزا به خود گرفت.
با فرا رسیدن ماه محرم رحمانی فضلی وزیر کشور پست اینستاگرامی خود را به این ماه عزیز اختصاص داده است. وی با فرا رسیدن این ماه از پیام وحدت و اتحاد محرم گفته است.

وی نوشت: محرم موسم عشق و شور حسینی و چشمه جوشان پویایی، امید و حرکت است، پیام محرم پیام وحدت و اتحاد است و باید دقت شود تا از طرح مسائل هزینه زا در مراسم بزرگداشت این ایام پرهیز کنیم.
پیام محرم در اینستاگرام رحمانی فضلی