در اولین جلسه شورای مرکزی یازدهمین دوره حزب مؤتلفه اسلامی، دبیرکل این حزب انتخاب شد.

در اولین جلسه شورای مرکزی یازدهمین دوره حزب مؤتلفه اسلامی، دبیرکل این حزب انتخاب شد.

بر اساس رأی اعضای شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، محمدنبی حبیبی به عنوان دبیرکل این حزب در دوره یازدهم انتخاب شد.

در این جلسه همچنین انتخابات هیأت رئیسه یازدهمین دوره شورای مرکزی انجام شد.

بر اساس رأی اعضای شورای مرکزی، مهندس سیدمصطفی میرسلیم به عنوان رئیس، اسدالله بادامچیان به عنوان نایب رئیس و حسن پزشکیان و سیدمهدی جولایی به عنوان منشی‌های هیأت رئیسه شورای مرکزی انتخاب شدند.