پنجمین جلسه دادگاه علنی متهم میلیاردر نفتی آغاز شد.

پنجمین جلسه دادگاه علنی متهم میلیاردر نفتی آغاز شد.


در این جلسه بابک زنجانی به ارائه دفاعیات خود خواهد پرداخت.

روز گذشته در چهارمین جلسه دادگاه، متهم ردیف اول پرونده نفتی بخش نخست دفاعیات خود را طی 30 صفحه قرائت کرد.

بابک زنجانی دفاعیات خود را در200 صفحه تهیه کرده است که امروز نیز در جلسه علنی به ادامه دفاعیات خود خواهد پرداخت.

دادگاه علنی بابک زنجانی در روزهای 11، 12 و 13مهر به صورت علنی برگزار شد که پس از وقفه چند هفته ای روز گذشته چهارمین جلسه برگزار شد.

در جلسات اول تا سوم دادگاه این متهم، کیفرخواست متهم ردیف اول و دو متهم دیگر این پرونده قرائت شد.