این عکس متعلق به 18 خرداد سال 87 در حسینیه شهدای سرخه است که حاج اسدالله فریدون به سخنرانی فرزندش حسن روحانی گوش می‌دهد.

این عکس متعلق به 18 خرداد سال 87 در حسینیه شهدای سرخه است که حاج اسدالله فریدون به سخنرانی فرزندش حسن روحانی گوش می‌دهد.

عکس: پدر حسن روحانی پا منبری فرزندش