قبل از انقلاب هم رستوران KFC تقلبی در ایران راه افتاده بود؛ آن هم با شعبات متعدد. تصویر زیر را عصر ایران منتشر کرده است.