معاون رئیس جمهور آفریقای جنوبی در صدر یک هیئت سیاسی و اقتصادی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره ) شد.

معاون رئیس جمهور آفریقای جنوبی در صدر یک هیئت سیاسی و اقتصادی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره ) شد.


سریل راما فوزا ، که به دعوت آقای جهانگیری به تهران سفر کرده است با مقامات ارشد کشورمان دیدار و مقدمه سفر رئیس جمهور آفریقای جنوبی را فراهم می کند.

همزمان با مذاکرات معاونان رؤسای جمهور دو کشوردر زمینه توسعه همکاری‌های دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی، هیئتی متشکل از 160 بازرگان و صاحبان صنایع و سرمایه آفریقای جنوبی در تهران حضور می‌یابند و روز یکشنبه با همتایان خود در بخش خصوصی دیدار می‌کنند.

تابستان امسال نیز کمیسیون عالی و همچنین کمیته مشترک سیاسی جمهوری اسلامی ایران و افریقای جنوبی در تهران برگزار شد.

طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی اردیبهشت ماه پس از دیدار خانم ماشابانه وزیر خارجه آفریقای جنوبی در تهران گفت: " در حال حاضر حجم روابط تجاری دو کشور به رغم توسعه مناسبات سیاسی، در حد صفر است ؟! و این روابط، متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی و همکاری های دو طرف نیست."