معاون اول رئیس جمهور از راما فوزا معاون رئیس جمهور آفریقای جنوبی در مجموعه سعدآباد تهران رسما استقبال کرد.

معاون اول رئیس جمهور از راما فوزا معاون رئیس جمهور آفریقای جنوبی در مجموعه سعدآباد تهران رسما استقبال کرد.


راما فوزا را در این سفر دو روزه هیئتی 160 نفره از بازرگانان، تجار و سرمایه گذاران آفریقای جنوبی همراهی می کنند.

قرار است چند سند همکاری در حوزه های مختلف اقتصادی و سیاسی میان دو کشور امضا شود.