هفتمین جلسه دادگاه علنی بابک زنجانی، به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد .

هفتمین جلسه دادگاه علنی بابک زنجانی، به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد .

در این جلسه که با حضور متهم ، وکلای شرکت نفت ، سازمان تامین اجتماعی و نمایندگان بانک مرکزی و همچنین وکلای متهمان پرونده نفتی حضور دارند ، بابک زنجانی ادامه دفاعیات خود را ارائه خواهد کرد .

بر اساس این گزارش متهم نفتی روز گذشته در ششمین جلسه دادگاه علنی 8 صفحه از دفاعیات 200 صفحه ای خود را ارائه کرد .

دادگاه علنی بابک زنجانی در روزهای 11 ، 12 و 13 مهر با قرائت کیفرخواست متهم برگزار شد همچنین در روزهای نهم و دهم آبان نیز میلیاردر نفتی 52 صفحه از دفاعیات 200 صفحه ای خود را ارائه کرد و در ششمین جلسه دادگاه نیز به ارائه بخش دیگری از دفاعیات خود در برابر کیفرخواست پرداخت.