نشست وین ۲ درباره سوریه با حضور وزیران امور خارجه حدود بیست کشور آغاز شد.

نشست وین ۲ درباره سوریه با حضور وزیران امور خارجه حدود بیست کشور آغاز شد.


نشست مقدماتی وزیران امور خارجه آمریکا، فرانسه، عربستان سعودی، اردن و امارات عربی متحده در وین درباره سوریه آغاز شد.