مجلس شورای اسلامی صبح امروز با حضور معاون انتظامی وزیر کشور، جلسه غیر علنی تشکیل داد.

مجلس شورای اسلامی صبح امروز با حضور معاون انتظامی وزیر کشور، جلسه غیر علنی تشکیل داد.


گفته می شود در این جلسه آقای میرباقری گزارشی در خصوص آسیب های اجتماعی به نمایندگان ارائه می دهد.