اولین جلسه رسیدگی به پرونده مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی با شکایت تعدادی از کارگران یک شرکت تولیدی در شعبه 1057 ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت به صورت غیرعلنی آغاز شد.

اولین جلسه رسیدگی به پرونده مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی با شکایت تعدادی از کارگران یک شرکت تولیدی در شعبه 1057 ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت به صورت غیرعلنی آغاز شد.

بخش دیگری از پرونده مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی که در دادسرای کارکنان دولت مطرح رسیدگی بود، با صدور کیفرخواست به شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت ارجاع شده است.