تعدادی از خانواده‌های زندانیان ایرانی در ترکمنستان مقابل مجلس تجمع کردند.

تعدادی از خانواده‌های زندانیان ایرانی در ترکمنستان مقابل مجلس تجمع کردند.

بر اساس اظهارات این افراد حدود 300 زندانی ایرانی در زندان‌های ترکمنستان وجود دارد و خانواده‌های آنها مجبور به پرداخت هزینه‌های زندان هستند.

این افراد از نمایندگان مجلس تقاضا داشتند که هرچه زودتر قانون تبادل زندانیان ایرانی خارج از کشور عملیاتی شود.