قاضی صلوتی پایان دهمین جلسه دادگاه علنی بابک زنجانی را اعلام کرد.

قاضی صلوتی پایان دهمین جلسه دادگاه علنی بابک زنجانی را اعلام کرد.


بابک زنجانی در این جلسه بخش دیگری از دفاعیاتش را ارائه کرد.


قاضی صلواتی ادامه رسیدگی به اتهامات مهتم نفتی را به یازدهمین جلسه یعنی فردا ساعت 8:30 صبح موکول کرد.

متهم نفتی در دادگاه امروز اعلام کرد 70 صفحه از دفاعیات وی باقیمانده که در جلسات بعدی ارائه خواهد کرد.

دادگاه های علنی بابک زنجانی طی 9جلسه در روزهای 11، 12، و 13 مهر و همچنین روزهای 9، 10، 18، 19 ، 20 ،25 و 26 آبان در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد .

نماینده دادستان در سه جلسه نخست کیفرخواست 237 صفحه ای متهمان نفتی را قرائت کرد و بابک زنجانی متهم اصلی این پرونده از جلسه چهارم دادگاه به ارائه دفاعیات 200 صفحه ای خود پرداخت که همچنان ادامه دارد.


بابک زنجانی روزگذشته درنهمین جلسه دادگاه علنی به طرح دفاعیات خود در برابر شکایات وکلای سازمان تامین اجتماعی و بانک مسکن پرداخت.

بابک زنجانی تاکنون 130 صفحه از دفاعیات 200 صفحه ای خود را در دادگاه قرائت کرده است.