به گفته این مقام آگاه، موضوع نشست سه شنبه جمع بندی برای کل موضوع مسائل گذشته و حال خواهد بود.

یک مقام آگاه در وین: سید عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران و رییس ستاد پیگیری اجرای برجام قرار است سه شنبه در نشست ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین شرکت کند.


نشست یک روزه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای جمع بندی اقدامات در چارچوب نقشه راه روز سه شنبه در مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین برگزار می شود.

به گفته این مقام آگاه، موضوع نشست سه شنبه جمع بندی برای کل موضوع مسائل گذشته و حال خواهد بود.