یکی از مدیران سابق نهاد ریاست جمهوری با گزارش سازمان بازرسی در مراجع قضایی محکوم شد.

یکی از مدیران سابق نهاد ریاست جمهوری با گزارش سازمان بازرسی در مراجع قضایی محکوم شد.


در پی همکاری نکردن یکی از مدیران سابق نهاد ریاست جمهوری در ارائه اسناد و مدارک درخواستی هیأت بازرسی گروه ریاست جمهوری ، مجلس و واحدهای تابع ، گزارش تخلف نامبرده از سوی معاونت سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور به مراجع قضایی ارسال و وفق ماده 8 قانون تشکیل سازمان بازرسی درخواست مجازات شد.

به گزارش واصله پس از صدور رأی بدوی مبنی بر محکومیت و رد تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مشارالیه به مجازات مندرج در تبصره 1ماده 8 قانون تشکیل سازمان بازرسی محکوم شد.

برنامه بازرسی مذکور از معاونت سابق مراسم و تشریفات دفتر رئیس‌جمهور بوده و مدیر نام‌برده به بهانه هماهنگی با مقامات حقوقی نهاد از ارائه اسناد و مدارک درخواستی به هیأت بازرسی خودداری کرده بود.