نمایندگان مجلس از توضیحات نعمت زاده قانع نشدند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی از توضیحات نعمت زاده قانع نشدند و تعداد کارتهای زرد نعمت زاده به 3 کارت رسید.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی از توضیحات نعمت زاده قانع نشدند و تعداد کارتهای زرد نعمت زاده به 3 کارت رسید.

سوال امروز از نعمت زاده توسط حمید رسایی در مورد علت حضور همزمان نعمت زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت و هیات مدیره 16 شرکت طرح شد.