بهترین جایی که قدرت باید نقد شود دانشگاه است
قدرتی که نقد نشود به انحراف و استبداد کشیده خواهد شد
در نقد هم باید اعتدال رعایت شود
باید به لحاظ نظامی قدرتمند باشیم
فضای امن می خواهم نه فضای امنیتی
اگر دانشگاه تغییر نکند ما محکومیم
امسال سال سختی است
خواست ما این است که دانشگاه استقلال داشته باشد
ما در آزادی دانشگاه سهیم هستیم
قانون اساسی شورای نگهبان را ناظر می‌داند