هفت تغییر دستور و بنا به پیشنهاد و درخواست کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در جلسه علنی امروز بررسی و با موافقت نمایندگان به تصویب رسید.

هفت تغییر دستور و بنا به پیشنهاد و درخواست کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در جلسه علنی امروز بررسی و با موافقت نمایندگان به تصویب رسید و بنا به اعلام فرهنگی عضو هیأت رئیسه این تغییر دستورها فردا در جلسه علنی مجلس مطرح و جزئیات آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس با هفت تغییر دستور موافقت کردند که به شرح زیر است:

1- الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه.

2- لایحه اساسنامه مرکز منطقه‌ای همکاری لایحه اساسنامه مرکز منطقه همکاری‌ دستگاه‌ها مبارزه با فساد کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو.

3- لایحه موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پاکستان.

4- لایحه موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس.

5- گزارش کمیسیون قضایی در مورد لایحه موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس.

6- گزارش کمیسیون قضایی در مورد معاهده انتقال محکومین به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین.

7- گزارش کمیسیون قضایی درباره لایحه تشریفات و پروتکل انتقال محکومان به حبس الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضایی در امور کیفری بین ایران و ترکمنستان.