عکسی قدیمی از سرلشگر شهید صیاد شیرازی در دوران سربازیش منتشر می شود.

عکس:شهید صیاد شیرازی در دوران سربازی